If you would like to translate our Statement of Purpose into your Mother Tongue please contact:
luisa_maffi@terralingua.org

Albanian

Terralingua: bashkÎpunim pÎr shumÎllojshmÎrinÎ gjuhÎsore e biologjike.

Terralingua ÎshtÎ njÎ organizatÎ (1996) e re ndÎrkombÎtare qÎ i pÎrkushtohet:

1. Ruajtjes sÎ shumÎllojshmÎrisÎ gjuhÎsore botÎrore, dhe

2. Shqyrtimit tÎ lidhjeve midis larmisÎ kulturore dhe larmisÎ biologjike.

MÎ poshtÎ vijon njÎ pÎrmbledhje e qÎllimeve tÎ Terralingua-s:

Deklerata e qÎllimit.

A. Terralingua konsideron qÎ:

1. Larmia e gjuhÎve me format e ndryshme tÎ tyre ÎshtÎ njÎ pjesÎ jetike e larmisÎ kulturore tÎ botÎs;

2. Larmia kulturore e ajo biologjike janÎ jo vetÎm tÎ lidhura, por shpesh edhe tÎ pandara;

3. Ashtu si disa specie biologjike, shumÎ gjuhÎ nÎ botÎ dhe format e tyre tÎ ndryshme aktualisht janÎ pÎrballÎ njÎ krize zhdukjeje, e cila merr pÎrmasa tÎ mÎdha.

B. Terralingua deklaron qÎ:

4. do gjuhÎ, sÎ bashku me format e ndryshme tÎ saj, ka vlerÎ nÎ vetvete dhe si rrjedhim duhet ruajtur e vazhduar, pavarÎsisht nga statusi i saj gjuhÎsor, demografik e politik;

5. Vendimi se ÁfarÎ gjuhe tÎ pÎrdoret, e pÎr ÁfarÎ qÎllimesh, ÎshtÎ njÎ e drejtÎ bazÎ njerÎzore e pjesÎtarÎve tÎ bashkÎsisÎ sÎ folÎsÎve qÎ pÎrdorin gjuhÎn aktualisht ose paraardhÎsit e tÎ cilÎve e pÎrdornin tradicionalisht;

6. KÎto vendime duhet tÎ merren lirisht nÎ njÎ atmosferÎ tolerance e respekti reciprok pÎr dallimet kulturore — kusht i domosdoshÎm pÎr mirÎkuptimin e ndÎrsjelltÎ nÎ rritje midis popujve dhe njohjes sÎ bashkÎsisÎ njerÎzore.

C. Prandaj, Terralingua ve si qÎllim objektivat e mÎposhtme:

7. TÎ ndihmojÎ ruajtjen dhe vazhdimin e shumÎllojshmÎrisÎ gjuhÎsore tÎ botÎs nÎ tÎ gjitha format e ndryshme tÎ saj (gjuha letrare, dialektet, gjuha e folur, idioma kreole, gjuha e shenjave, gjuhÎt e riteve, etj.) nÎpÎrmjet kÎrkimesh, programesh tÎ edukimit publik, mbrojtjes e pÎrkrahjes sÎ bashkÎsive.

8. TÎ mÎsojÎ pÎr gjuhÎt dhe dijet qÎ ato mishÎrojnÎ nga bashkÎsitÎ e folÎsÎve, tÎ inkurajojÎ bashkÎpunimin midis grupeve gjuhÎsore e kulturore dhe organizatave shkencore-profesionale qÎ janÎ tÎ interesuara nÎ ruajtjen e larmisÎ kulturore e biologjike, dhe tÎ mbÎshtesÎ tÎ drejtÎn e bashkÎsive tÎ folÎsÎve tÎ vetÎvendosin ÁígjuhÎ tÎ pÎrdorin.

9. TÎ ndriÁojÎ lidhjet midis larmisÎ kulturore e biologjike duke vendosur marrÎdhÎnie bashkÎpunimi me organizata shkencore-profesionale dhe me individÎ qÎ janÎ tÎ interesuar pÎr ruajtjen e larmisÎ kulturore (si gjuhÎtarÎ, arsimtarÎ, antropologÎ, etnologÎ, punonjÎs kulture, aktivistÎ vendas, gjeografÎ kulturorÎ, sociologÎ, etj.) dhe me ata qÎ janÎ tÎ interesuar pÎr ruajtjen e larmisÎ biologjike (si biologÎ, botanistÎ, ekologÎ, zoologÎ, gjeografÎ fizikÎ, etnobiologÎ, etnoekologÎ, konservacionistÎ, mbrojtÎs tÎ ambjentit, administratorÎ burimesh natyrore, etj.) duke i dhÎnÎ shtytje sÎ bashku nÎ kÎtÎ mÎnyrÎ, ruajtjes dhe vazhdimit tÎ larmisÎ kulturore e biologjike.

10. TÎ bashkÎpunojÎ me tÎ gjitha entet pÎrkatÎse si nÎ sektorin publik, ashtu edhe nÎ atÎ privat, dhe nÎ tÎ gjitha nivelet nga ai local deri tek ai ndÎrkombÎtar, me qÎllim qÎ tÎ realizojÎ objektivat e mÎsipÎrme.

ÀshtÎ pÎr tu shÎnuar qÎ pjesa mÎ e madhe e komunikimeve tÎ Terralingua-s krijohen fillimisht nÎ anglisht, dhe pÎrkthimet e tyre nÎ gjuhÎ tÎ tjera ndÎrmerren nga vullnetarÎ qÎ i kryejnÎ nÎ kohÎn e tyre tÎ lirÎ. PÎr kÎtÎ arsye, ndÎrkohÎ qÎ synimi ynÎ ÎshtÎ pÎrkthimi i tyre nÎ sa mÎ shumÎ gjuhÎ tÎ jetÎ e mundur, nuk mund tÎ garantojmÎ qÎ tÎ gjithÎ komunikimet e ardhshme do tÎ pÎrkthehen nÎ shqip.

NÎ se ju preokupojnÎ fenomenet e zhdukjes sÎ disa gjuhÎve nÎ botÎ, tÎ llojeve biologjike tÎ tyre, ose tÎ dy rastet, ju ftojmÎ tÎ bÎheni pjesÎtarÎ tek Terralingua. TÎ bÎheni pjesÎtarÎ nuk ju kushton: thjesht na dÎrgoni emrin tuaj, adresÎn, numrin e telefonit e tÎ faksit, e-mail-in tuaj. MegjithatÎ, nÎ se ju jeni nÎ gjendje tÎ ndihmoni nÎ mbÎshtetjen financiare tÎ Terralingua-s, ju kÎrkojmÎ tÎ konsideroni njÎ kontribut vjetor tÎ paktÎn 10 dollarÎ SHBA (10 $ USA). (PÎr tÎ kontribuar, ju lutemi tÎ na dÎrgoni njÎ Áek pÎr tu paguar nÎ favor tÎ “Terralingua”-s ose me UrdhÎresÎ NdÎrkombÎtare Pagimi.) NÎ Ádo mÎnyrÎ qoftÎ, do tÎ jetÎ kÎnaqÎsi pÎr ne tÎ kemi mbÎshtetjen tuaj!

Faleminderit.

PÎrktheu nga anglishtja: Enton Coka.

Comments are closed.