If you would like to translate our Statement of Purpose into your Mother Tongue please contact:
luisa_maffi@terralingua.org

Dutch

Terralingua is een nieuwe (1996) internationale organisatie die zich toespitst op:

1. het behoud van de lingüistische diversiteit op aarde, en
2. het onderzoek naar relaties tussen de culturele en de biologische verscheidenheid.

Hier volgt een summier overzicht van Terralingua,s doelstellingen:

VERKLARING VAN DE DOELSTELLINGEN.

Terralingua: samenwerkingen voor de lingüistische en biologische diversiteit.

A. Terralingua erkent:

1. Dat de diversiteit van talen en hun varianten een wezenlijk deel inhoudt van de culturele verscheidenheid op aarde,

2. Dat de culturele diversiteit en biologische diversiteit niet zomaar met elkaar verbonden zijn, maar ook dikwijls onafscheidbaar zijn, en

3. Dat, net zoals de biologische soorten, vele talen over de hele wereld de dag van vandaag bedreigd worden door een uitroeiingscrisis, van dewelke de omvang wel eens heel groot zou kunnen zijn.

B. Terralingua verklaart:

4. Dat elke taal, met inbegrip van haar varianten, een intrinsieke waarde vormt en dat het daarom de moeite loont ze te behouden en te vereeuwigen, los van hun politiek, demografisch of lingüistisch statuut;

5. Dat de keuze van het gebruik van een taal, en de bedoeling die eraan voorafgaat, een fundamenteel recht van de mens is, eigen aan de leden van de taalgemeenschap die de taal heden ten dage gebruiken of wiens voorouders deze taal gebruikten; en

6. Dat zulke gebruiksbeslissingen plaats vinden in een sfeer van vrijheid, verdraagzaamheid en wederzijds respect voor de culturele verschillen ” een conditio sine qua non voor een verhoogd wederzijds begrip onder de volkeren op aarde en een erkenning van onze gemene mensheid.

C. Daartoe vaardigt Terralingua de volgende doelen uit:

7. Helpen het behoud en de vereeuwiging van de lingüistische diversiteit op aarde te bewerkstelligen in al haar varianten (standaardtalen, dialecten, pidgin, kreoolse talen, tekentalen, rituele talen, etc.), en dit door onderzoek, programma, s van openbaar onderricht, voorspraak, en steun aan de gemeenschap.

8. Het leren van talen en dus ook de kennis van de taalgemeenschap die in haar taal verwoven ligt, het aanmoedigen van de samenwerking tussen de lingüistisch-culturele gemeenschap en de wetenscappelijk-professionele organisaties die zich buigen over het behoud van de culturele en biologische diversiteit, en het ondersteunen van het zelfbeschikkingsrecht van de taalgemeenschappen met betrekking tot hun taalkeuze.

9. Het belichten van de relaties tussen de culturele en biologische diversiteit door het oprichten van professionele relaties met wetenschappelijke personen en organisaties die zich betrokken voelen tot de culturele diversiteit (zoals bv. linguisten, opvoeders, anthropologen, ethnologen, sociologen, autochtone advokaten, culturele geografici, enz.) en ook zij die geïnteresseerd zijn in het behoud van de biologische diversiteit (zoals biologen, botanisten, ecologen, zoölogen, physische geographici, ethnobiologen, ethno-ecologen, natuurbeschermers, managers van de natuurlijke rijkdommen, enz.), kortom het promoten van het gezamenlijk behouden en vereeuwigen van de culturele en biologische diversiteit.

10. Te werken met alle gepaste eenheden zowel in de openbare als in de privé-sector, en op alle niveaus, zowel lokaal als internationaal, om het voortbestaan van deze talen te verwezenlijken.

Hou er a.u.b. rekening mee dat de onderlinge communicatie binnen Terralingua grotendeels in het Engels wordt gevoerd, en dat de vertalingen geschreven worden door vrijwilligers in hun vrije tijd. Dus, hoewel ons doel de vertaling in zo veel mogelijk talen is, kunnen we niet garanderen dat alle verdere onderhouden in het Nederlands zullen vertaald worden.

Indien u zich betrokken voelt bij de uitdoving van de talen op aarde, haar biologische soorten, of beide, nodigen wij u uit de rangen van Terralingua te vervoegen. Lidmaatschap is kostenloos ” het voldoet ons uw naam, adres, telefoon- en/of faxnummer en uw e-mail-adres door te sturen. Indien u daarentegen over de middelen beschikt om Terralingua geldelijk te steunen, vragen we u een jaarlijkse bijdrage te overwegen van minstens US$25 (gelieve te betalen met cheque of d.m.v. een Internationale Betalingsopdracht met vermelding van “Terralingua”). Geldelijk of niet, we zijn zeer gelukkig op uw steun te kunnen rekenen!

Dank u.

Vertaling door: Nicolas Gerard.

Comments are closed.