If you would like to translate our Statement of Purpose into your Mother Tongue please contact:
luisa_maffi@terralingua.org

Irish

Eagraíocht idirnáisiúnta nua is ea Terralingua, a chaitheann a dúthracht le:

1. Ilghnéitheacht theangeolaíoch an domhain a chaomhnú, agus

2. Na ceangail a fhiosrú idir ilghnéitheacht an chultúir agus an ilghnéitheacht bhitheolaíoch.

Leanann coimriú gearr de na cuspóirí Terralingua:

RÁITEAS ÁR gCUSPÓRA.

Terralingua: páirtíocht chun na hilghnéitheachta idir theangeolaíche agus bhitheolaíche.

A. Aithníonn Terralingua:

1. Gur páirt riachtanach de ilghnéitheachta chultúr an domhain í ilghnéitheacht na dteangacha agus a bhfoirmeacha éagsúla;

2. Nach amháin gaolmhar ilghnéitheacht an chultúir agus an ilghnéitheacht bhitheolaíoch, ach gur dodheighilte atá siad chomh maith;

3. Go bhfuil a lán teangacha agus a bhfoirmeacha éagsúla, mar atá speicis bhitheolaíocha chomh maith, i mbaol dula in éag, baol ab fhéidir gurb ollmhór é.

B. Fógraíonn Terralingua:

4. Go bhfuil gach aon teanga, maraon lena foirmeacha éagsúla, luachmhar ó dhúchas agus mar sin de, is fiú í a chaomhnú agus a leanúint a spreagadh, gan bheann a bheith againn ar an stádas polaitiúil nó daonghráfach nó teangeolaíoch a bhaineann léi;

5. Gur ceart bunúsach an duine é an teanga a chuireann sé i bhfeidhm a roghnú, ceart is dúchas ag baill den phobal a labhraíonn an teanga anois, nó a labhraíodh a gcuid sinsear go traidisiúnta í; agus

6. Gur ceart é go ndéantar a leithéid de roghanna úsáide go saor, i dtimpeallacht chaoinfhulaingthe agus chóimheasa ar sháiniúlacht an chultúir – coinníoll is réamhriachtanas le feabhas a chur ar an chomhthuiscint idir ciníocha an domhain, agus le haitheantas a thabhairt dár gcomhdhaonnacht.

C. Mar sin de, tá na cuspóirí seo a leanas ag Terralingua:

7. Cuidiú ilghnéitheacht theangeolaíoch den domhan a chaomhnú, agus leanúint na dteangacha a spreagadh i ngach aon fhoirm éagsúil (teangacha, canúintí, francbhéarlaí, teangacha comharthaí, crióil, teangacha deasghnácha, srl.) trí thaighde, tionscadail oideachais phoiblí, moladh agus tacaíocht phobail.

8. Fáil amach faoi na teangacha agus faoin eolas a chorpraíonn siad agus sin a dhéanamh ó na pobail féin a labhartha; comhar a spreagadh idir grúpaí teanga/cultúir bunaithe sa phobal agus eagraíochtaí eolaíocha/gairmiúla ar mhaith leo ilghnéitheacht an chultúir agus an ilghnéitheacht bhitheolaíoch a chaomhnú; agus ceart phobail labhartha a thacú an teanga a chuireann siad i bhfeidhm a roghnú dóibh féin.

9. Na ceangail a thabhairt chun suntais idir ilghnéitheacht an chultúir agus an ilghnéitheacht bhitheolaíoch trí caidrimh oibre a bhunú idir eagraíochtaí eolaíocha/gairmiúla agus daoine aonair ar mhaith leo ilghnéitheacht an chultúir a chaomhnú (teangeolaithe, oidí, antraipeolaithe, eitneolaithe, oibrithe cultúir, cosantóirí dúchasacha, tíreolaithe an chultúir, socheolaithe, srl.) agus iad ar mhaith leo an ilghnéitheacht bhitheolaíoch a chaomhnú (bitheolaithe, luibheolaithe, éiceolaithe, míoleolaithe, tíreolaithe fisiceach, eitnebhitheolaithe, eitnéiceolaithe, caomhnóirí, cosantóirí imshaoil, bainisteoirí acmhainne nádúrtha, srl.) mar sin de, caomhnú agus leanúint chomhpháirteacha de ilghnéitheacht an chultúir agus an ilghnéitheacht bhitheolaíoch a chur chun cinn.

10. Oibriú i dteannta leis na dronga feiliúnacha i dteascóga idir phoiblí agus phríobháideach, agus ar gach caighdeán ó áitiúil go hidirnáisiúnta, lena bhfuil roimhe seo a chur i gcrích.

Cuir san áireamh é go dtáirgtear an chuid is mó de na scéalaí Therralingua as Béarla ó thús, agus gur saorálaithe a dhéanann na haistriúcháin go teangacha eile agus iad ag obair ina gcuid ama shaoir. Mar sin de, fiú má bhíonn de chuspóir againn rudaí a aistriú go gach ar féidir de theangacha, ní féidir linn gealladh go n-aistreofar go Gaeilge gach aon scéala atá le teacht.

Má tá tú buartha faoi theangacha an domhain, nó speicis bhitheolaíocha, nó an bheirt acu, ag imeacht in éag, iarrann muid ort clárú le Terralingua. Níl táille ar bith ann, níl ort ach d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin agus faics agus do sheoladh email a chur chugainn. Má ba mhaith leat cuidiú linn trí airgead a thabhairt dúinn, áfach, iarrann muid ort US$10 ar a laghad a thabhairt sa bhliain (seiceanna agus orduithe idirnáisiúnta airgid iníoctha le Terralingua). Tá áthas orainn faoi do thacaíocht.

Go raibh céad maith agat.

Aistrithe ag Colin Parmar.

Leave a Reply