If you would like to translate our Statement of Purpose into your Mother Tongue please contact:
luisa_maffi@terralingua.org

Swedish

Introduktion.

Terralingua: partnerskap för lingvistisk och biologisk mångfald har två grundläggande syften. Först, att bevara världens lingvistiska mångfald i alla dess former, oavsett politisk, demografisk eller lingvistik status. Detta betyder att vi bryr oss om förlusten av alla sorters språk, antingen det är ett utrotningshotat språk, en försvinnande dialekt av ett icke-utrotningshotat språk, avtagande tvåspråkig användning av ett språk (utrotningshotat eller inte) i ett bestämt land, och så vidare. Tonvikten ligger på mångfalden i det stora hela, snarare än på fara för utrotning, även om vi självklart är djupt involverade i att stödja bevarandet och föryngningen av de slags språk som väldigt är utrotningshotade.

Vi är också övertygade om att försök att bevara antingen lingvistik eller biologisk mångfald i slutänden inte kommer att lyckas om inte båda bevaras; det vill såga. vit tror på en holistik syn på mångfalden i kultur och natur. Alltså, Terralinguas andra grundläggande syfte år att främja undersökningen av parallellerna och länkarna mellan kulturell mångfald (av vilken lingvistik mångfald är en viktig del) och biologisk mångfald. Vi vill bygga broar mellan grupper och individer som arbetar för att rädda språk ock kulturer och de som arbetar för att rådda arter och ekosystem. Allt detta står detaljerat i vår Syftesdeklaration nedan.

Vad exakt tänker vi göra? Inledningsvis, våra mål är blygsamma. Först och främst, vill vi tjäna som en samlingsplats för de som delar vår uppfattning och som vill ena sig med oss och göra någonting. För det andra, vi vill be om dina förslag för hur vi kan bygga de partnerskap som är hjärtat i Terralinguas vision. Delvis vill vi nå ut till samhällsbaserade grupper och individer. Mycket behövs göras på alla slags fronter. Men vi tror att, om vi arbetar tillsammans, har vi talangen, visionen och energin att göra en skillnad för mångfalden.

Syftesdeklaration.

Terralingua: partnerskap för lingvistisk och biologisk mångfald.

A. Terralingua anser:

1. Att mångfalden av språk och deras varianter är en vital del av världens kulturella mångfald;

2. Att kulturell mångfald och biologisk mångfald inte bara är besläktade, utan också ofta oskiljbara; och

3. Att, precis som biologiska arter, står nu många språk och deras varianter runt om i världen inför en utrotningskris, vilkens storlek mycket väl kan visa sig vara oerhört stor.

B. Terralingua förkunnar:

4. Att varje språk, jämte dess varianter, har ett inneboende värde och är därför värt att bevaras och förevigas i all framtid, oavsett dess politiska, demografiska och lingvistiska status;

5. Att bestämma vilket språk man skall använda, och för vilket syfte, är en grundläggande mänsklig rättinghet inneboende hos alla människor i samhället av talare som nu använder språket eller vilkas förfäder traditionellt använde det; och

6. Att sådana beslut om ett användande av et språk fritt skall tas i en atmosfär av tolerans och ömsesidig respekt för kuturell egenart–ett villkor som är en nödvändig förutstättning för en ökad ömsesidig förståelse bland världens folk och ett erkännande av vår gemensamma mänsklighet.

C. Därför, lägger Terralingua fram följande mål:

7. Att hjälpa till att bevara och att föreviga världens lingvistiska mångfald i all dess varianter (språk, dialekter, pidginspråk, kreolspråk, teckenspråk, ritualspråk o.s.v.) genom forskning, utbildningsprogram, befrämjande och stöd ab folkgrupper.

8. Att lära om språk och kunskapen den besitter av språkgrupperna själva, att uppmuntra partnerskap mellan folkgruppsbaserade språk-/kulturgrupper och forsknings-/proffesionella organisationer, vilka är intresserade av att bevara kulturell och biologisk mångfald, och att stödja rätten till språkligt självbestämmande hos språkgrupper.

9. Att belysa kopplingarna mellan kulturell och biologisk mångfald genom att etablera fungerande förhållanden med forsknings-/proffesionella organisationer och individer som är intresserade av att bevara kulturell mångfald (såsom lingvister, lärare, antropologer, etnologer, kulturarbetare, infödda förespråkare, kulturgeografer, sociologer o.s.v.) och de som är intresserade av att bevara biologisk mångfald (såsom biologer, botanister, ekologer, zoologer, kulturella geografer, etnobiologer, etnoekologer, konservatorer, miljöförespråkare, naturresurledare o.s.v.), alltså att främja det gemensamma bevarandet och förevigandet av kulturell och biologisk mångfald.

10. Att arbeta med lämpliga väsen både i den offentliga och privata sektorn, och på alla nivåer frän den lokala till den internationella, för att åstadkomma den ovan nämnda.

Translation by Steve Lando.

Comments are closed.