If you would like to translate our Statement of Purpose into your Mother Tongue please contact:
luisa_maffi@terralingua.org

Vaddjakossi

Terralingua on uusi rahvazailiin organizatsija pühetättü:

1. Kaitsaa maailmaa lingvistits[v]eskoi mitmets[v]esizuhsõlla, ja
2. uurita ühenemiizillã kultuurnõõsõõ ja bioloogiliisõõ mitmets[v]esizuhsõõ.

Kase on lühüd svodka eezmerkked Terralinguaa:

A. Terralingua tunnustab:

1. Etti, mitmets[v]esizuz ts[v]eelijee ja nännee erineväddjee kujudjee on õluliin õsa kultuurnõ mitmets[v]esizuhsõõ maailmaa;

2. Es[v]to, kultuurnõdja bioloogiliizñod mitmets[v]esizuhsõd eväd õlõ aivonaa sukulaizõd, a uzõi lahutamatood; ja

3. Jotti, niku bioloogiliizõd sugud, palljo ts[v]eeled ja murrõd maailmaza nätts[v]ü vaatavad välläsurnuhsõõkriisee ts[v]en õsutaissi üvii suuri õlla.

B. Terralingua avaltab:

4. Es[v]to, jõka ts[v]eeli ja murrõ on õmanõssi värtüzlikka ja selläpärästä väriliin õlla kaitsannu, ilmaa täilepänüttä tämää politiliisõõ, demografiliisõõ, vai lingvitstits[v]eskoi staatuhsõõ;

5. Etti, otsustaa, kumpa ts[v]eelessi pajataa, ja millized eezmerkkeitä tarvita see, on põiliin injehmilikka õiguz kõik pajatajad kasee ts[v]eelee; ja

6. Jotti, kammugad otsustuhsõd teiseiziväd vabassi ja taluvaza atmosfeeraza I obojudnoi uustuhsõõkaa vassaa kultuurnõ eristavamiihsõta–õlokortta se piäb õlla enne võimma suurõntaa vastastikunõlla arvumiizõlla sääz rahvõita maailmaa ja tunnustoa meddjee tavaliizõlla injehmikontta.

C. Selläpärästä, Terralingua toob esilee järts[v]imiizõd eezmerked:

7. Avitta kaitsmamaa ts[v]eelillä ja murrõilla maailmaa uurimiizeekaa, kasvatuzprogrammaikaa, toitamiizõõkaa ja apõõkaa ühtsühsee.

8. Õpõa ts[v]eelissä ja nöddjee täädmiizessä pajatajoilla enellä, julkustaa kaazlaizõmiizõd ühtsüliizõd ts[v]eeli–ja kultuuragruppõõkaa ja professionaalnõd organizatsijaikoa ts[v]ed tahovad kaitsaa kultuurnõ ja bioloogiliin mitmets[v]esizühsellä, ja kaitsaa õiguhsõlla pajatajoiühsühsijee otsustamaa kumpa ts[v]eelessi pajatamaa.

9. Valkõstaa ühsinemiisiillä kultuurnõ ja bioloogiliin mitmets[v]esizühseikaa välizä läpi rajamiizõõ tööväd sukuluhsõd täädüzlikkad i professionaalnõd organizatsijaikaa ja ents[v]ed ts[v]ed omad uvitattu kaitsamiilla kultuurnõ ja, nämäd ts[v]ed omad uvitattu bioloogiliin mitmets[v]esizühsee, kannii soodustannu ühisettü kaitsamiin mõlõpaddjee.

10. Töömää kõikõd prisus[v]ts[v]oid sus[v]ts[v]õstvaikaa mõlõpad avaliikkaza ja izelikkaza sektoroiza, i kõikki jätas[v]iza kohalikkalta rahvazvailiiliõõ täästää ülellä õlõva.

Palumma täättä, jotti publikatsijad Terralinguaa omad esimeizee ts[v]irjotannu inglisessi ja etti tõlts[v]imiizõd muu ts[v]eelissi omad tõlts[v]ivannu vabatahõlaizilta ts[v]ed tööväd vabulla aialla nännee. Nii, hotj da tahomma tõlts[v]ia nii palljo ts[v]eelisee niku võimalliin on, müü emmä või garanteraa etti, kõikõd uusõd publikatsijad leeväd tõlts[v]innu vaddja ts[v]eelee.

Vai Siä õlõd uvitattu välläsurnumiiziissa maailmaa ts[v]eelii via bioloogiizijee sugujee vai mõlõpaddjee, kutsumma Sinua ühineã Terralinguaassaa. Mahsõ ühineä eb õlõ–toljko saattaa Sinuu nimi, post[v]aaddressaa, telefoona–ja telefaksa nummerõta ja e-mail addressaa. Ühskõik kui, vai Siä võid avitta Terralingualla rahaakaa, müü ts[v]üzümmä ikavoostaizõssa toituz, vähämältä 10,–$ (ameerika dollaraita). Toitaa, palumma ts[v]irjottaa pankets[v]ekkelee “Terralingua” vart. Millizessäleeb teellä, õlõisimma rõõmukaz saa Sinuu toitua!

Passibo.

Ferenc Válóczy tõlts[v]i.

Comments are closed.