Vaddjakossi

Terralingua on uusi rahvazailiin organizatsija pühetättü:

1. Kaitsaa maailmaa lingvistits[v]eskoi mitmets[v]esizuhsõlla, ja 2. uurita ühenemiizillã kultuurnõõsõõ ja bioloogiliisõõ mitmets[v]esizuhsõõ.

Kase on lühüd svodka eezmerkked Terralinguaa:

A. Terralingua tunnustab:

1. Etti, mitmets[v]esizuz ts[v]eelijee ja nännee erineväddjee kujudjee on õluliin õsa kultuurnõ mitmets[v]esizuhsõõ maailmaa;

2. Es[v]to, kultuurnõdja bioloogiliizñod mitmets[v]esizuhsõd eväd õlõ aivonaa sukulaizõd, a uzõi lahutamatood; ja

3. Jotti, niku bioloogiliizõd sugud, palljo ts[v]eeled ja murrõd maailmaza nätts[v]ü vaatavad välläsurnuhsõõkriisee ts[v]en õsutaissi üvii suuri õlla.

B. Terralingua avaltab:

4. Es[v]to, jõka ts[v]eeli ja murrõ on õmanõssi värtüzlikka ja selläpärästä väriliin õlla kaitsannu, ilmaa täilepänüttä tämää politiliisõõ, demografiliisõõ, vai lingvitstits[v]eskoi staatuhsõõ;

5. Etti, otsustaa, kumpa ts[v]eelessi pajataa, ja millized eezmerkkeitä tarvita see, on põiliin injehmilikka õiguz kõik pajatajad kasee ts[v]eelee; ja

6. Jotti, kammugad otsustuhsõd teiseiziväd vabassi ja taluvaza atmosfeeraza I obojudnoi uustuhsõõkaa vassaa kultuurnõ eristavamiihsõta–õlokortta se piäb õlla enne võimma suurõntaa vastastikunõlla arvumiizõlla sääz rahvõita maailmaa ja tunnustoa meddjee tavaliizõlla injehmikontta.

C. Selläpärästä, Terralingua toob esilee järts[v]imiizõd eezmerked:

7. Avitta kaitsmamaa ts[v]eelillä ja murrõilla maailmaa uurimiizeekaa, kasvatuzprogrammaikaa, toitamiizõõkaa ja apõõkaa ühtsühsee.

8. Õpõa ts[v]eelissä ja nöddjee täädmiizessä pajatajoilla enellä, julkustaa kaazlaizõmiizõd ühtsüliizõd ts[v]eeli–ja kultuuragruppõõkaa

Read More »

TokPisin

Terralingua em i wanpela bung wantaim husat em bai wokim long:

1. Helvim olgeta tok ples long olgeta kantri em bai kirap na stap longtaim tru, na 2. Painim olgeta we kalcha na olgeta narapela laip em bai bung wantaim long wanpela samting tasol.

Hia i stap wanpela liklik tokaut long aslo belong Terralingua:

LIKLIK ASLO BILONG TERRALINGUA.

Terralingua: grup wokbungwantaim belong olgeta tokples na olgeta narapela kainkain laip.

A. Terralingua em i tingting:

1. Namba wanpela samting — nau olgeta planti kainkain tokples na olgeta liklik kain we yumi yusim bilong senisim saun bilong wot, em i wan bikpela samting long helvim olgeta pipol long olgeta kantri kirapim narapela sindaun bilong ol.

2. Namba tupela samting — dispela planti kain long olgeta tok-ples an we bilong yumi igat planti kainkain long olgeta laip long welt bilong yumi, mipela tok tru, em i wanpela kain samting, na wanwan bai helvim dispela narapela.

3. Namba tripela samting — olsem long kainkain laip (animal na plan), planti tokples na olgeta kainkain we bilong tok i nau stap long welt emi ken dai pinis. Dispela dai pinis em i ken kamap bikpela tumas, nau em

Read More »

Swedish

Introduktion.

Terralingua: partnerskap för lingvistisk och biologisk mångfald har två grundläggande syften. Först, att bevara världens lingvistiska mångfald i alla dess former, oavsett politisk, demografisk eller lingvistik status. Detta betyder att vi bryr oss om förlusten av alla sorters språk, antingen det är ett utrotningshotat språk, en försvinnande dialekt av ett icke-utrotningshotat språk, avtagande tvåspråkig användning av ett språk (utrotningshotat eller inte) i ett bestämt land, och så vidare. Tonvikten ligger på mångfalden i det stora hela, snarare än på fara för utrotning, även om vi självklart är djupt involverade i att stödja bevarandet och föryngningen av de slags språk som väldigt är utrotningshotade.

Vi är också övertygade om att försök att bevara antingen lingvistik eller biologisk mångfald i slutänden inte kommer att lyckas om inte båda bevaras; det vill såga. vit tror på en holistik syn på mångfalden i kultur och natur. Alltså, Terralinguas andra grundläggande syfte år att främja undersökningen av parallellerna och länkarna mellan kulturell mångfald (av vilken lingvistik mångfald är en viktig del) och biologisk mångfald. Vi vill bygga broar mellan grupper och individer som arbetar för att rädda språk ock kulturer och de som arbetar för att rådda arter och ekosystem. Allt detta står detaljerat

Read More »